top of page
Colourful Studio Portrait

אמנות קווירית ישראלית

אמנות ותרבות גאה: 

אמנות היא מערכת תרבותית, המשקפת את העשייה החברתית והאנושית ומביאה לידי ביטוי את ייחודה של הקהילה. הקהילה הגאה בישראל היא קהילה מאורגנת ודינמית, עם ארגונים תוססים ופעלתניים האחראיים על הישגים מרשימים בתחום החקיקה והמחקר, היצירה והתרבות. אך לצד העשייה הרבה והמגוונת, בכל הנוגע לשימור ולייצוג התרבות והאמנות הגאה בישראל, מתגלה לאקונה. 

לקהילה הגאה בישראל קול ותרבות ייחודיים משלה, ותוצרי התרבות והאמנות של הקהילה הגאה הם חלק מהמארג התרבותי ומעולם האמנות הישראלי בפרט ובעולם בכלל. מיזם ARTIQ, מהווה חלק מהאקטיביזם החזותי של הקהילה הגאה בישראל, ומאפשר לא.נשים להשמיע את קולם/ן האותנטי, קול שהוא נדבך חשוב בשיח הרב-תרבותי הישראלי. 

יתר על כן, אנו מאמינות ומאמינים כי הגיע הזמן שיהיה לתרבות ולאמנות הגאה 'מקום משלה' בו ניתן יהיה להציגם בצורה אופטימלית, ופועלים לקידום הקצאת מרחב פיזי קונקרטי. מרחב שכזה, יש בו גם כדי להצהיר ולשאת אמירה ברורה על מקומה וחשיבותה של האמנות הגאה ועל הרלוונטיות שלה למציאות הישראלית. הגיע העת לפעול לשמירת נכסי התרבות הגאה והצגתם – עבור הקהילה הגאה בפרט והחברה הישראלית בכלל. מרחב קבוע יהווה מקום בטוח עבור האמנים והאמניות להציג את יצירותיהם/ן, ויספק חלל מקצועי שעומד בסטנדרטים בינלאומיים להצגת יצירות אמנות. מקום משלנו יאפשר פעילות רציפה לאורך כל השנה, את הרחבת מנעד הפעילויות ואת הגשמתן של מטרות נוספות כגון חינוך, שימור ומחקר. 

למה דווקא אמנות? 

התשובה לשאלה מהי אמנות ומה תפקידה (אם בכלל יש לה כזה) השתנתה במשך השנים, אבל לאחרונה נדמה וביתר שאת, כי צמידות המושגים אמנות ואקטיביזם תופסת מקום מרכזי בהווייה שלנו. אמנים ואמניות אינם מסתפקים עוד בביקורת על שדה האמנות או על התנאים הפוליטיים והחברתיים שבתוכם הוא מתקיים. תחת זאת, הם שואפים לשנות את התנאים הללו באמצעות האמנות –בתוך שדה האמנות עצמו ומחוצה לו, במציאות עצמה. 

היוצר/ת, האמנות והצופה, יוצרים יחד מכלול שמסמן את כוחה של האמנות לשנות תפיסות ודעות, להעלות סוגיות לשיח הציבורי ולהניע לאקטיביזם המחייב מעורבות ונקיטת עמדה. הזירה האמנותית מהווה כיום אמצעי המערער על תפיסות ואמונות רווחות אך היא פועלת גם כמתווכת ומגשרת, כמשאב לחיזוק הקשרים החברתיים וההבנות בין המגזרים השונים בחברה. למעשה, האמנות לא רק שהיא משקפת את החברה אלא אף משפיעה ומשתתפת בכינונה של הזהות התרבותית. מתוך כך היא יכולה להציע דרכים חלופיות לפעולה ושינוי בדרך אמנותית. להעניק במה ולקדם נראות גם למיעוט חברתי.

 

 

ד״ר יעל רוזין

ליאב מזרחי

מיכל עדן

גילי פליסקין

אופיר פייגנבוים

נורית שיין

bottom of page